Erakliendi registreerimine Ettevõtte registreerimine

Keelevara kasutamistingimused

1. Keelekeskkonna Keelevara omandiõigus kuulub OÜ-le Keelevara, registrikood 11026787, edaspidi Haldaja. Haldaja võtab Tellijalt vastu tellimuse Haldaja omanduses oleva keelekeskkonna sõnastike ja teatmeteoste kasutamiseks vastavalt Tellija tehtud valikutele.
2. Tellija saab juurdepääsu enda poolt valitud sõnastikele või paketile registreerumisel esitatud kasutajatunnuse ja salasõna alusel, peale tellimuse eest tasumist. Juurdepääs võimaldatakse ainult Tellija poolt tellimuses esitatud IP numbriga arvutile/arvutitele.
3. Haldaja kohustused ja õigused
3.1. Haldaja on kohustatud oma hallatavas keelekeskkonnas kasutama kvaliteetseid ning üldtunnustatud allikaid
3.2. Haldaja kohustub keelekeskkonnas olevaid sõnastikke ja teatmeteoseid pidevalt tänapäevastama (täiendama, parandama)
3.3. Haldaja kohustub tagama keelekeskkonna tehnilise toimimise. Kui Tellija teatab takistusest keelekeskkonna kasutamises, peab Haldaja asuma võimalusel koheselt probleemi kõrvaldama. Kui keelekeskkonna kasutamisel esineb Haldaja süül probleem kauem kui 1 tund, siis pikeneb nimetatud aja võrra ka tellimusperiood.
3.4. Haldajal on õigus muuta keelekeskkonna struktuuri ja juurdepääsu protseduure sellest Tellijat eelnevalt teavitades.
4. Tellija õigused ja kohustused
4.1. Tellijal on õigus tasuta kasutada tellimusperioodi jooksul Haldaja poolt keelekeskkonnas olevatesse sõnaraamatutesse ja teatmeteostesse tehtud uuendusi ja täiendusi.
4.2. Tellija on kohustatud kasutama valitud paketti või üksikuid sõnastikke, kasutajatunnust ja parooli ainult tellimuses sätestatud tingimustel.
5. Teenuse eest tasumine
5.1. Tellija tasub valitud paketi paketi eest vastavalt Keelevara hinnakirjale, misjärel ta saab teenuse kasutamisõiguse.
6. Tingimuste mittetäitmine
6.1. Juhul, kui Haldaja hooletuse tõttu ei saa Tellija teenust kasutada ning seda on võimalik tõendada, korvab Haldaja Tellijale tekitatud kahju, kuid mitte rohkem kui lepingusumma.
6.2. Tellija poolt teenuse väärkasutuse korral, mis ei vasta lepingus sätestatule, on Haldajal õigus teenuse kasutamine ajutiselt peatada või lõpetada leping ühepoolselt ning nõuda Tellijalt tekitatud kahju tasumist.
6.3. Võimalikud tekkivad vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuelepet ei saavutata, siis lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele kohtus.
7. Tellimuse kehtivus ja ennetähtaegne lõpetamine.
7.1. Tellimusleping jõustub tellimuse esitamisest ning Tellija poolt kasutusmakse tasumise hetkest ning kehtib 1 aasta. Juhul, kui Pooled soovivad lepingu lõppedes koostööd jätkata, sõlmitakse uus koostööleping.
7.2. Kui kumbki Pooltest soovib tellimust ennetähtaegselt lõpetada, tuleb sellest teist osapoolt teavitada ette vähemalt 2 kuud.

Keelevara OÜ
Reg. kood 11026787
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
Eesti Vabariik
keelevara@keelevara.ee

©2004 - Keelevara OÜ